№ п / п Surname of a
scientist
The number of
documents
in the
Scopus database
Number of
links
Number of
quotes
Hirsch index
(h-index)
1 Antonenko P. B. 4 1 1 1
2 Aryaev M. L. 4 92 95 3
3 Bazhora Yu.I. 7 42 44 2
4 Boyko Yu.A. 5 4 4 1
5 Bubnov VV 8 71 71 5
6 Vansovich V. Ye. 5
7 Vastyanov R. S. 23 102 107 5
8 Volokhov G.O. 4 9 9 2
9 Helmboldt VO 115 202 438 11
10 Gerasimovich E.V. 6 1 1 1
11 Godlevsky L.S. 131 277 385 11
12 Godovan V.V. 4 1 1 1
13. Grubnik VV 95 37 37 3
14 Demidov V. M .. 5 4 4 1
15 Money O.V. 2
16th Dubinina V.G. 2 11 11 2
17 Zaporozhan VM 40 63 63 4
18 Zelinsky O.O. 2 22 9 2
19th Kostev F.I. 7 2 1 1
20 Kreshun V. Y. 40 17 19th 2
21 Kreshun N.V. 6 2 2 1
22 Krivda G. F. 3 4 4 1
23 Lebedyuk M. М. 4 11 11 2
24 Lyashenko S. L. 2 7 7 1
25 Muratova T. M. 2 3 3 1
26 Community of N.V. 3 1 1 1
27 Panenko A.V. 5 12 12 3
28 Ponomarenko A.I. 3 18 18 1
29 Pooselov O. M. 2
30 Savitsky I.V. 17 1 1 1
31 Servetsky S. K. 3 31 31 2
32 Stoyanov O. M. 2
33 Strechen S. B. 3
34 Tarabrin O. A. 2
35 Timchishin O. L. 3 2 2 1
36 Chetverikov SG 10 2 2 1
37 Shandra OA 170 445 593 12
38 Shmakova I.P. 3 1 1 1